MetroPlus Health Logo (8)

Vilkår på PVSmentor

1. Vilkår

PVSmentor er en nettbasert tjeneste, som tilhører og leveres av Pedagogisk VikarSentral AS (PVS), org. nr. 986 550 909. Nåværende vilkår regulerer bruken av alle PVSmentor sine tjenester, blant annet nettstedet «PVSmentor.no» og dets innhold. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom disse vilkår, slik at du er kjent med dets innhold.

Ved å bruke og/eller registrere deg på PVSmentor sin nettside og/eller tjenester, aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende vilkår. PVSmentor forbeholder seg retten til å når som helst oppdatere vilkårene. Siste oppdatert versjon av vilkår vil være tilgjengelig på “PVSmentor.no”.

PVSmentor ble lansert på dugnadsånd når skoler stengte grunnet utbrudd av Covid-19. Lærere og lærerstudenter stilte seg til disposisjon for å kunne tilby elever og studenter gratis lekse- og undervisningshjelp. Ved gjenåpning av skoler, er PVSmentor sin nettside og tjenester under utvikling og vil derfor forandre seg i tiden fremover, for å fortsatt kunne tilbys til elever og studenter.

2. Parter

I vilkårene refereres PVSmentor sine Mentorer som “Mentor”. Samtlige Mentorer er ansatt i Pedagogisk Vikarsentral AS, og er før ansettelse kvalitetssjekket av PVS, se mer info her. I vilkårene refereres foreldre eller foresatte av elever, samt elever og studenter som “Brukere”. Den som oppretter bruker i PVSmentor, må være over 18 år.

Brukere og Mentorer er selv ansvarlig for at de opplysningene som oppgis i registreringen til enhver tid er korrekte. Ønske om endringer i opplysninger må opplyses til PVSmentor uten ugrunnet opphold.

3. Ansvar

PVSmentor er en formidlingstjeneste av lekse- og undervisningshjelp mellom Mentor og Bruker. PVSmentor er under utvikling, og kan oppleve tekniske og praktiske hindringer, frem til et fullstendig produkt er utviklet. PVSmentor sin nettløsning er under utvikling, og kan derfor ikke stilles til ansvar for nettløsningens innhold, arbeidsresultat og/eller tidsforbruk som følge av dette.

Alle Mentorers kvalitet og kompetanse er kvalitetssikret er ved inngåelse av ansettelsesforhold i PVS, men PVSmentor kan ikke stilles til ansvar dersom hjelp Bruker mottar fra Mentor ikke er tilfredsstillende etter de forventninger Bruker har.

PVSmentor er ikke ansvarlig for noen deler av arbeidsresultatet, og kan ikke holdes ansvarlig for tap og/eller skader som følge tjenestens leveranse, uansett årsak, evt. grunnet Mentors feil eller forsømmelser, uaktsomme eller forsettlige og/eller straffbare handlinger, følgeskader eller unnlatelseshandlinger. Tilsvarende gjelder ansvar overfor tredjemann.

Bruker av PVSmentor er selv fullt og helt ansvarlig for at hjelp Bruker mottar av Mentor ikke benyttes til å jukse på prøver, eksamener eller andre innleveringer.
Brukere og Mentorer har ansvar for å ikke utføre straffbare handlinger, utøve nettvett og vise respekt for hverandre når de bruker tjenestene til PVSmentor.

4. Nettvett

Alle Mentorer og Brukere er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge nettvettregler. Dersom Bruker eller Mentor opplever saker som de opplever som ubehagelig eller skremmende, er det viktig at det uten ugrunnet opphold blir gitt beskjed til PVSmentor. Brudd på nettvettregler vil kunne medføre utestengelse fra PVSmentor sine tjenester, og i verste fall medføre straffeansvar.

8 nettvettregler fra Redd Barna:

1. Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing.
2. Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på åpne nettsteder.
3. Passordet ditt er privat. Slik lager du et godt passord.
4. Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver.
5. Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med på nettet, og møt dem på et offentlig sted.
6. Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet.
7. Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett.
8. Meld fra til politiet om alvorlige saker.

5. Endringer i vilkår

PVSmentor forbeholder seg retten til å når som helst oppdatere vilkårene. Siste oppdatert versjon av vilkår vil være tilgjengelig på “PVSmentor.no”. Ved vesentlige endringer av vilkårene vil den registrerte få varsel sendt til registrerte e-postadresse før de gjøres gjeldende.

6. Taushetsplikt

Mentorer i PVSmentor er underlagt taushetsplikt gjennom signering av ansettelsesavtale i Pedagogisk VikarSentral AS, org.nr. (org. nr. 986 550 909). Taushetsplikten gjelder både i ansettelsesperioden, som etter dennes opphør. Den samme taushetsplikt vil gjelde når arbeid utføres som Mentor i PVSmentor. Som Mentor i PVSmentor, kan du komme i kontakt med mange elever og studenter. Når du arbeider som Mentor, skal du under ingen omstendigheter diskutere fortrolige opplysninger med utenforstående. Alt du får vite bør betraktes som konfidensielt. Taushetsplikten gjelder både forretnings- og driftsforhold i PVSmentor og av personlig informasjon Brukeren du bistår opplyser om, samt etter de generelle bestemmelsene i Forvaltningsloven §13, Barnehageloven § 20, Opplæringsloven § 15-1 og Universitets- og høyskoleloven § 7-6. Mentor skal ved tvil avklare forholdet med PVSmentor.

7. Vandelsattest

Alle Mentorer har lagt frem plettfri vandels-/politiattest, jfr. Barnehageloven §10, og opplæringsloven §10-9, ved inngåelse av ansettelsesforhold i PVS, org.nr. (org. nr. 986 550 909).
Mentorer er ansvarlig for å informere PVSmentor ved endring av politiattesten.

8. Pris og prisendringer

Prisen for fri bruk av tjenesten er 199 kr/per måned. Når Bruker kjøper månedlig abonnement fra PVSmentor, vil Bruker få tilgang til å benytte PVSmentor sine tjenester i perioden Brukeren har betalt for. Abonnementet er løpende med gjentagende trekk hver måned inntil det kanselleres. Du kan si opp abonnementet når du ønsker ved å ta kontakt med support@PVSmentor.no, eller ved å trykke CANCEL på abonnementet ditt. Betaling av abonnement gjøres ved gjentakende forskuddsbetaling. Alle dine betalinger går gjennom en tredjeparts betalingsleverandør som PVSmentor samarbeider med.

For å handle på PVSmentor må du være fylt 18 år. Er du under 18 år må dine foreldre eller foresatte samtykke i bestillingen.

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert merverdiavgift. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

PVSmentor forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement når som helst. PVSmentor skal varsle om prisendringer senest en måned før endringen trer i kraft.

9. Avbestilling når du har angrerett

Du har fjorten (14) dagers angrerett fra den dato du tegnet abonnementet, jfr. den norske angrerettsloven. Dersom du starter å benytte tjenesten på PVSmentor, godtar du at du mister retten til å kansellere kjøpet av tjenesten i henhold til angrefristen. Du har imidlertid rett til å si opp tjenesten i henhold til punkt 8 ovenfor.

Hvis du vil si opp tjenesten før angrefristen utløper, anbefaler vi at du informerer oss ved å fylle ut angrerettskjemaet, som du sender til support@PVSmentor.no fra e-postadressen som er registrert på din konto hos PVSmentor.no.

Hvis du er belastet feil, vil du krediteres det belastede beløpet innen fjorten (14) dager fra den dagen PVSmentor mottok meldingen din.

10. Personvern

PVSmentor kan benytte personopplysninger om Mentorer og Brukere i nødvendig utstrekning for administrasjon av tjenesten. Personopplysninger om Mentorer og Brukere kan også overføres til tredjepart i den grad dette er nødvendig av hensyn til virksomheten eller er hjemlet i lov eller forskrift. Mentorer og Brukere oppfordres til å sette seg inn i PVS Mentors personvernerklæring. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen, er til enhver tid tilgjengelig på PVSmentor sin nettside.

Samtaler på PVSmentor blir lagret og brukt til opplæring og kvalitetssikring. Ved å registrere deg på PVSmentor, godtar du samtidig at samtaler mellom Bruker og Mentor blir lagret. Dialogen blir lagret i en begrenset periode. Les mer om hvordan personopplysninger blir behandlet i vår personvernerklæring.

11. Diverse

Enhver tvist vedrørende avtalen skal partene søke løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet, skal tvisten avgjøres av de alminnelige domstoler i Norge, i det sted i Norge hvor PVSmentor har sitt hovedkontor. Avtalen er underlagt norsk rett.

Dersom noen bestemmelser i denne avtalen eller oppfyllelsen av den anses ugyldig i henhold til lovgivningen, skal dette ikke få noen betydning for gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i avtalen.

For å få mer informasjon om tjenesten, eller hvis du trenger hjelp med en hvilken som helst funksjon eller med din konto, vennligst kontakt support@PVSmentor.no.

 

MetroPlus Health Logo (8)

eternigroup.com